publikatiounen

Liddersammlungen – Pianoshefter:

Wupperätät Lidderbuch Stued Theater – 20 Lidder a Lëtzebuerger Sprooch mat Pianosbegleedung – stued theater publications, Dezember 2011

Gloriad’Cojellico’s Jangen Lidderheft – 16 Wanter-, Kleeserchers- a Chrëschtlidder a Lëtzebuerger Sprooch, mat ausgeschriwwener Pianosbegleedung, Gréiwemaacher 2018

Stuesend um Fued – 20 Lëtzebuerger Lidder iwwert d‘Fuesend (Texter, Melodien, Begleetakkorden), stued publications, Gréiwemaacher 2019

Kanner o Kanner o quel bonheur – Lidderheft vun der MIL asbl, 12 thematesch Potpourrien (Texter, Melodien, Begleetakkorden), mil asbl 2020

Lëtzebuerger Pianosheft – mat Dicks an Dëppegéisser – 12 Lëtzebuerger Lidder, gesat fir Piano, blueorangemusic 2020

Ënnen’rëm – 20 erotesch Lëtzebuerger Lidder (Texter, Melodien, Begleetakkorden), stued 2021

Lëtzebuerger Pianosheft 2mat Lentz a Läb – 12 Lëtzebuerger Lidder, gesat fir Piano, blueorangemusic 2021

Jo, dat ass éist Maacher – Maacher am Léiderbouch – 15 Léider iiwwer Maacher an d’Maacher, stued 2022

Kompositiounen:

Motor 1 pour saxophone alto et piano, blueorangemusic 2017

Belle Epoque pour trompette sib et piano, blueorangemusic 2017

Ofgeschminkt for bass clarinet and piano, blueorangemusic 2018

Epterquintette pour flûte, clarinette en sib, saxophone ténor, violoncelle et piano, blueorangemusic 2020

Pädagogescht Material a Publikatiounen:

You have to reach them before you teach them – Lieder als Motivations- und Lernhilfen in Grund- und Sekundarstufe. Ein Erfahrungsbericht. an: Nitschké, Alain; Sagrillo, Damien: Die Musik in der Bildung. Aspekte europäischer Musikerziehung und ihre Anwendung in Luxemburg. Würzburger Hefte zur Musikpädagogik, Vol. 6. Markgraf Publishers, Weikersheim 2014

Der Mensch – seine Zeit – seine Musik  – Musikgeschichte für Abiturklasse 1E (zesumme mam Jean-Marie Kieffer)

Schlau durch Singen? Lernstoff in Liedern: ein interdisziplinärer Ansatz an: Musik & Unterricht, N° 90 ‘Swing & Sing’, 1. Quartal 2008, Lugert Verlag

Die singenden Primaner von Echternach: leichter durchs Abitur dank Lernliedern? an: Anno 2009/2010, Verlag LCE 2010

Gesank am Lycée 2 Schoulmodeller an: Anno 2010/2011, Verlag LCE 2011

Mir schweetze Maacher – Serie iwwert de Miseler Dialekt vu Gréiwemaacher an: Maacher Gemeeneblat / Bulletin municipal 2011 / youtube-Kanal

De Litty – Les carnets didactiques du Cedom (BnL)

De Litty 1 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 1 Lidder fir Land a Leit – Ons Heemecht BnL Mee 2014

De Litty 2 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 2 Vu Spëtzbouwen a Klasseclownen – Cabaret a Satir zu Lëtzebuerg BnL Juni 2015

De Litty 3 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 3 Musekstheater zu Lëtzebuerg BnL Mee 2016

De Litty 4 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 4 Jazz zu Lëtzebuerg BnL Juni 2017

De Litty 7 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 7 Lëtzebuerger Fräiheetslidder BnL Mee 2018

De Litty 5 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 5 Klassesch Musek zu Lëtzebuerg BnL Juni 2021