publikatiounen

Der Mensch – seine Zeit – seine Musik  – Musikgeschichte für Sekundarstufe II (classe 1CE)

Schlau durch Singen? Lernstoff in Liedern: ein interdisziplinärer Ansatz an: Musik & Unterricht, N° 90 ‘Swing & Sing’, 1. Quartal 2008, Lugert Verlag

Mir schweetze Maacher – Serie iwwert de Miseler Dialekt vu Gréiwemaacher an: Maacher Gemeeneblat / Bulletin municipal

Die singenden Primaner von Echternach: leichter durchs Abitur dank Lernliedern? an: Anno 2009/2010, Verlag LCE 2010

Gesank am Lycée 2 Schoulmodeller an: Anno 2010/2011, Verlag LCE 2011

Wupperätät Lidderbuch Stued Theater – 20 Lidder a Lëtzebuerger Sprooch mat Pianosbegleedung – stued theater publications, Dezember 2011

De Litty 1 Les carnets didactiques du Cedom Heft 1 Lidder fir Land a Leit – Ons Heemecht BnL Mee 2014

You have to reach them before you teach them – Lieder als Motivations- und Lernhilfen in Grund- und Sekundarstufe. Ein Erfahrungsbericht. an: Nitschké, Alain; Sagrillo, Damien: Die Musik in der Bildung. Aspekte europäischer Musikerziehung und ihre Anwendung in Luxemburg. Würzburger Hefte zur Musikpädagogik, Vol. 6. Markgraf Publishers, Weikersheim 2014

De Litty 2 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 2 Vu Spëtzbouwen a Klasseclownen – Cabaret a Satir zu Lëtzebuerg BnL Juni 2015

De Litty 3 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 3 Musekstheater zu Lëtzebuerg BnL Mee 2016

De Litty 4 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 4 Jazz zu Lëtzebuerg BnL Juni 2017

De Litty 7 Les carnets didactiques du Cedom Carnet 7 Lëtzebuerger Fräiheetslidder BnL Mee 2018

Gloria – d’Cojellico’s Jangen Lidderheft – 16 Wanter-, Kleeserchers- a Chrëschtlidder a Lëtzebuerger Sprooch, mat ausgeschriwwener Pianosbegleedung, Gréiwemaacher 2018

Stuesend um Fued – 20 Lëtzebuerger Lidder iwwert d‘Fuesend, stued publications, Gréiwemaacher 2019